Dnevni arhiv: 7. 8. 2014

Šolska shema

Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženi prehrani šolarja. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in zaščitnih snovi – vitamine in minerale, ki pomembno vplivajo na zdravje človeka. V okviru tega projekta potekajo različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani.

Vsakemu učencu šole se v okviru tega projekta v tekočem šolskem letu lahko brezplačno zagotovi 20 obrokov svežega sadja oziroma zelenjave.

Več informaciji si lahko preberete na povezavi ŠOLSKA SHEMA.

Prijava in odjava

Na šoli imamo elektronsko evidentiranje prehrane.

Za elektronsko evidentiranje prevzema kosil ter možnost elektronske odjave (in ponovne prijave) prehrane je potrebno imeti elektronski naslov (e-mail) in osnovni brezplačni uporabniški račun eAsistenta za starše.

Obrazec – prijava_na_prehrano

Obrazec – prijava učitelja na šolsko prehrano

Obrazec – dietna prehrana

Obrazec – občasno kosilo

Obrazec – preklic prijave na šolsko prehrano

Obrazec – izguba kartice, gesla

ODJAVA OBROKA – V primeru, da nimate možnosti odjave preko spleta, lahko prehrano odjavite na tel. številko 7000 918. Odjava je pravočasna, če je sporočena do 7.30. ure zjutraj.

Z mesecem februarjem 2013 ste nekateri starši pridobili subvencionirano prehrano (malico ali kosilo) za vašega otroka. V zvezi s tem bi vas radi opozorili, da v primeru če učenec v šoli manjka, morate prehrano nujno odjaviti, v nasprotnem se vam prehrana za tisti dan zaračuna na položnici.

Organizacija, pravila in zakon šolske prehrane

Zdrava in redna prehrana sta zelo pomembni za otrokov razvoj, njegovo delo in učenje. Zaželeno je, da vsak otrok v šoli prejme vsaj en obrok. Šola ima razdeljevalno kuhinjo, v kateri pripravlja dopoldansko in popoldansko malico, kosilo za potrebe šole od 1. 3. 2013 dalje pripravljajo na OŠ Prestranek. V ponudbi je tudi dietna prehrana.

Učenci malicajo v prisotnosti učitelja v jedilnici oz. v učilnicah. Učenci 1. in 2. razreda malicajo ob 9. uri, vsi ostali pa v odmoru med 9.55 in 10.15.

Razdeljevanje kosil poteka od 11.50 do 13.50.

Učenci 1. in 2. razreda imajo kosilo 5. šolsko uro, učenci, ki imajo pouk tudi po 6. šolski uri, kosijo v popoldanskem odmoru med 13.30 in 13.50. Učencem prve triade, ki so vključeni v podaljšano bivanje in ostanejo v šoli po 15. uri, se jim ponudi popoldansko sadno malico.

Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencioniranje šolske prehrane (malico ali kosilo) je urejeno na podlagi izdanih odločb o otroških dodatkih. Šola prejme informacije iz uradnih evidenc Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Subvencija pripada samo učencem, ki so naročeni na šolsko prehrano.

V zvezi s subvencioniranjem prehrane bi vas radi opozorili, da v primeru če učenec v šoli manjka, morate prehrano nujno odjaviti, v nasprotnem se vam prehrana za tisti dan zaračuna na položnici. Odjava prehrane je mogoča do 7.30 za isti dan, po telefonu 700 09 18 ali preko spleta. Svojo prehrano lahko odjavi tudi učenec sam, do 7.30 v kuhinji.

Na šoli imamo elektronsko evidentiranje prehrane. Naročniki kosil so za evidentiranje prevzetih kosil prejeli kartico, ki jo morajo imeti vedno pri sebi ob prevzemu kosila. Učenec ima isto kartico do zaključka šolanja oz. dokler je naročen na kosilo. Po preteku naročila oz. ob zaključku šolanja, kartico vrne šoli.

Izgubo kartice je potrebno takoj sporočiti v šolsko kuhinjo (zaradi možnih zlorab). Za naročilo nove kartice je potrebno izpolniti obrazec, ki ga učenec dobi v šolski kuhinji oz. šolski spletni strani. Strošek nadomestne kartice znaša 4,00 €.

Cena malice je 0, 80 EUR                                                                                                                         Cena kosila je 2,60 EUR

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI                                                                                                                   Pravila o šolski prehrani                                                                                        

Vse dodatne informacije dobite pri vodji šolske prehrane Damijani Pecman.

Nacionalno preverjanje znanja

Z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovni šoli (NPZ) se ob koncu drugega in tretjega obdobja preverjajo standardi znanja, ki so določeni z učnim načrtom.
Nacionalno preverjanje je obvezno ob koncu drugega in tretjega obdobja za vse učence, ne vpliva pa na oceno iz posameznih predmetov in na zaključevanje osnovne šole. Dosežki so dodatna informacija o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja je obvezno za vse učence 9. razreda, od šolskega leta 2013/2014 pa tudi za vse učence 6. razreda. 

Ob koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja opravlja iz slovenščine, matematike in angleščine. Ob koncu tretjega obdobja se nacionalno preverjanje opravlja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov v 8. in 9. razreda.

Rokovni pregled:
01. 09. 2022  Objava sklepa o izboru tretjega predmeta NPZ za 9. razred

                        (Tehnika in tehnologija)

04. 05. 2022  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

06. 05. 2022  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 05. 2022  NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (TIT)                                                                                                 NPZ iz angleščine za 6. razred

1. 06. 2022  šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja 9. razred

1. 06. – 3. 06. 2022  uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge                                             v 9. razredu

7. 06. 2022  šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja 6. razred

7. – 09. 06. 2022  uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge                                            v 6. razredu

9. 06. 2022  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. 06. 2022  razdelitev obvestil o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja 9. razred

15. 06. 2022  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. 06. 2022  razdelitev obvestil o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja 6. razred

Starše učencev 6. in 9. razreda obveščamo, da si lahko podroben opis načina opravljanja NPZ-ja ogledajo spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu
Razdeljeni so v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični.
Glede na trajanje so:
• triletni – tuji jeziki; triletni, lahko tudi krajši- npr. Verstva in etika, Računalništvo,
• enoletni, vezani na razred – npr. Likovno snovanje I,
• enoletni – lahko izberejo kadarkoli- vendar samo enkrat v vseh treh letih – npr. Šport za zdravje.
Tedensko število ur:
• tuji jeziki – 2 uri tedensko,
• ostali predmeti – 1 ura tedensko.
Izbira:
• učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
• učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – o tem odloča ravnatelj.
Glede na izbor učencev se bodo v tem šolskem letu izvajali spodaj našteti izbirni predmeti. V skladu z normativi je oblikovali 21 skupin. Pouk tujih jezikov poteka 2 uri tedensko, vseh ostalih izbirnih predmetov pa 1 uro tedensko.

7. razred 8. razred 9. razred
Filmska vzgoja 1 Čebelarstvo Italijanščina III
Italijanščina I Daljnogledi in planeti Kemija v življenju
Likovno snovanje 1 Filmska vzgoja 2 Likovno snovanje 3
Obdelava gradiv – les Italijanščina II Računalniška omrežja
Sodobna priprava hrane Izbrani šport – odbojka Šport za zdravje
Šport za sprostitev Likovno snovanje 2 Zvezde in vesolje
Urejanje besedil Multimedija
Načini prehranjevanja
Verstva in etika 1, 2, 3
Nemščina 2, 3
PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
Načini prehranjevanja 7. in 8. e
Obdelava gradiv – les 9. e
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1. RAZRED
angleščina
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. RAZRED
italijanščina, šport, tehnika

 

Šolski zvonec

ŠOLSKI ZVONEC

PREDURA 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
9.55 – 10.15 ODMOR ZA MALICO 
3. ura 10.15 – 11.00
4. ura 11.05 – 11.50
5. ura 11.55 – 12.40
6. ura  12.45 – 13.30
13.30 – 13.50 ODMOR ZA KOSILO
7. ura  13.50 – 14.35
8. ura  14.40 – 15.25