NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Osnovna šola Miroslava Vilharja za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

na matični šoli in pouk neobveznih izbirnih predmetov:

na podružnični šoli.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Učni načrti vseh NIP so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo.

IZVAJANJE POUKA NIP

Pouk tujega jezika se izvaja 2 uri tedensko, drugih predmetov pa 1 uro tedensko. Izvaja se lahko tudi strnjeno po več ur skupaj. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP (poleg tujega jezika ne more izbrati še enega predmeta).

Pouk NIP bo potekal izven urnika rednega pouka, predvidoma so to 6. in 7. šolske ure.

OCENJEVANJE PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

OBISKOVANJE NIP

Učenec mora izbrani NIP obiskovati do konca šolskega leta, lahko pa se odloči za obiskovanje tudi celo triletje (4. – 6. razreda).

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

 

NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE SKUPIN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.
V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale ločeno za matično šolo in podružnične šole.

POSTOPEK IZBIRE

Učenci 3., 4. in 5. razredov bodo po zimskih počitnicah od razredničark prejeli prijavnico na neobvezne predmete, ki jo po navodilih na prijavnici izpolnijo in oddajo razredničarki do 11. 3. 2024. Če učenec neobveznega izbirnega predmeta ne bo obiskoval, označite tudi to in prijavnico oddate.

ZAMENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna do 15. septembra tekočega šolskega leta vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec – na šolski spletni strani), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi v tajništvo šole najkasneje do 15. 9. 2024.

SEZNAM NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

RAZRED PREDMET IZVAJALEC IZVAJA SE NA
4., 5., 6. Italijanščina učiteljica italijanščine matični in podružnični šoli
4., 5., 6. Šport učitelj/ica športa matični in podružnični šoli
4., 5., 6 Umetnost- gledališka dejavnost Razredna učiteljica matični šoli

 


DRUGI TUJI JEZIK- ITALIJANŠČINA
(70 ur letno- 1 ura tedensko)

Znanje italijanskega jezika je pomembno zaradi neposredne bližine meje z Italijo, predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

Izbirni predmet je namenjen učencem od 4. do 6. razreda, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov. Pouk se izvaja 2 uri tedensko.

Poteka v sproščenem in motivacijskem vzdušju. S pomočjo raznolikih didaktičnih aktivnosti, kot so igra, igra vlog in delo z avtentičnimi viri (italijanske pesmi, križanke, risanke, kuhinjski recepti, zemljevidi in načrti mest, besedila), ter z uporabo sodobnih medijev (internetne strani, blogi in spletne aplikacije) učenci na učinkovit način usvajajo italijanski jezik. Poslušanje, spraševanje, podajanje odgovorov ter dopolnjevanje so dejavnosti, ki jih učenci opravljajo z govorom,  petjem, gibanjem ali likovnim izražanjem.

Učenec je ocenjen ustno in pisno.


ŠPORT
(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Športna dejavnost ima v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa.

Učenci bodo pridobili v vsakem ocenjevalnem obdobju najmanj eno oceno. Ocenjuje se tehnika izvedbe določenega elementa.

 


UMETNOST – GLEDALIŠKA DEJAVNOST

(35 letno- 1 ura tedensko)

 

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?

Predmet je namenjen vsem, ki radi nastopajo in jih zanima gledališče.

 

Učitelj se skupaj z učenci odloči, ali bo predstava oblikovana po narejeni dramski predlogi ali pa jo bodo učenci ustvarili sami, pri čemer učitelj pomaga izbrati temo in spodbuja zamisli. Procesno delo se začne z vajami za koncentracijo, koordinacijo, krepitev zaupanja v sebe, soigralca in skupino. Sledi delitev vlog in analiza besedila. Določimo koncept uprizoritve, likovne rešitve (scenografijo, kostumografijo) ter druge prvine predstave.

 

Ob koncu šolskega leta učenci pripravijo predstavo.

 

CILJI:

  • spoznavajo osnovne strukture gledališča in dramskega besedila,
  •  usvajajo osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor),
  • razvijajo občutek za prostor, govorno in telesno interpretacijo,
  • ustvarjajo idejna besedila ter lastna dramska besedila,
  • razvijajo sposobnosti za individualno in skupinsko delo ter interakcije s soigralci,
  • prostorom, likovnimi in drugimi prvinami predstave, krepijo zaupanje in samozavest,
  • improvizirajo in ustvarjajo krajše gledališke prizore,
  • doživeto in estetsko poustvarijo otroške/mladinske gledališke predstave,

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Pri predmetu dobi učenec najmanj eno oceno v vsakem ocenjevalnem obdobju.

 

 

Dostopnost