IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Kaj so obvezni izbirni predmeti?
Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo.

Obvezni izbirni predmeti so v predmetniku tretjega triletja, torej v 7., 8. in 9. razredu.

Možnosti izbora učnih predmetov
V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Pouk posameznega obveznega izbirnega predmeta je na urniku 1 uro na teden, razen obveznega izbirnega predmeta tuj jezik, ki je na urniku 2 uri na teden.

Učenci 7. ali 8. razreda, ki se odločijo za obiskovanje izbirnega predmeta tuji jezik in predmeta niso predhodno obiskovali, opravijo preizkus znanja preden se jim obiskovanje predmeta odobri.

Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje
Obisk pouka obvezni izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1. do 5. Če je učenec izbral tri obvezne izbirne predmete, bodo ocenjeni vsi trije in ocene bodo vpisane v spričevalo.

Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v obsegu ene ali dveh ur tedensko. V tem primeru starši na prijavnici označijo, da bodo uveljavljali delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov. Starši šoli posredujejo pisno vlogo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2024/2025 in najkasneje do 30. 9. 2024 priložijo še potrdilo o vpisu.

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna do 15. septembra tekočega šolskega leta vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve izbirnega predmeta. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi pomočnici ravnateljice najkasneje do 14. 9. 2024.

Od oktobra dalje prestopi niso več mogoči.

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV

Opomba: Če klikneš na ime predmeta, dobiš njegov opis.

DRUŽBENO- HUMANISTIČNO PODROČJE

RAZRED PREDMET IZVAJALEC
7 Filmska vzgoja 1 učiteljica slovenščine
7 Italijanščina 1 učiteljica italijanščine
7 Nemščina 1 učiteljica nemščine
7 Verstva in etika 1 učiteljica zgodovine
8 Filmska vzgoja 2 učiteljica slovenščine
8 Italijanščina 2 učiteljica italijanščine
8 Nemščina 2 učiteljica nemščine
8 Verstva in etika 2 učiteljica zgodovine
9 Italijanščina 3 učiteljica italijanščine
9 Nemščina 3 učiteljica nemščine
9 Retorika učiteljica zgodovine
9 Verstva in etika 3 učiteljica zgodovine
7, 8, 9 Francoščina 1 učiteljica francoščine
7, 8, 9 Kitajščina 1 učiteljica kitajščine

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO PODROČJE

RAZRED PREDMET IZVAJALEC
7 Šport za sprostitev učitelj/učiteljica športa
7 Rastline in človek učiteljica biologije
7 Obdelava gradiv- les učitelj/ učiteljica tehnike
8 Izbrani šport- odbojka učiteljica športa
8 Projekti iz fizike in ekologije učitelj fizike
8 Organizmi v naravi in umetnem okolju učiteljica biologije
9 Kemija v življenju učiteljica kemije
9 Astronomija učitelj fizike
9 Šport za zdravje učitelj/ učiteljica športa

 

 

FILMSKA VZGOJA 1                                                                                                               RAZRED: 7.
(35 ur letno – 1 ura tedensko)

CILJI PREDMETA:

 • spozna temeljne vrste filma in filmske žanre
 • odkriva proces nastajanja filma in se informira o ključnih filmskih poklici
 • se seznanja z različnimi novimi tehnologijami
 • gleda različne animirane filme in se seznanja z razlikami v pristopih in tehnikah
 • spoznava ključne lastnosti različnih tehnik filmske animacije in vlogo zvokov v animirani ustvarjalnosti
 • posname in zmontira kratki animirani film
 • učenec gleda filme in po ogledu o njih razpravlja

 

UČNI PRIPOMOČKI:

 • mobilni telefon
 • (tablični) računalnik

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE (3 ustne ocene):

 • predstavitev najljubše risanke
 • predstavitev najljubšega risanega/animiranega filma
 • snemanje kratkega animiranega/risanega filma

FILMSKA VZGOJA 2                                                                                                               RAZRED: 8.

(35 ur letno – 1 ura tedensko)

 

CILJI PREDMETA:

 

 • spoznava filmsko ustvarjalnost in najvidnejša predstavnike (slovenske in tuje)
 • spoznava vidike zgradbe filmske pripovedi
 • seznani se z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi
 • odkriva prevladujočo žanrsko produkcijo v posameznih obdobjih in preuči, kateri žanri so v ospredju danes
 • seznani se z osnovnimi elementi igrane filmske produkcije
 • posname in zmontira kratki igrani film
 • učenec gleda filme in po ogledu o njih razpravlja

 

UČNI PRIPOMOČKI:

 

 • mobilni telefon
 • (tablični) računalnik

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE (3 ustne ocene):

 

 • predstavitev najljubšega filmskega igralca/igralke
 • predstavitev najljubšega filma
 • snemanje kratkega igranega filma

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3                                                                                                 RAZRED: 7., 8. 9.

(70 ur letno v 7. in 8. razredu, 64 ur letno v 9. razredu – 2 uri tedensko)

Italijanščina sodi med romanske jezike (lingue romanze), največ njenih govorcev pa izhaja iz Italije in italijansko govorečega dela Švice. Kot jezik manjšine je priznana v Sloveniji (na obalnih območjih občin Piran, Izola in Koper) ter v hrvaški Istri. Znanje italijanskega jezika je pomembno zaradi neposredne bližine meje z Italijo, predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov. Pouk se izvaja 2 uri tedensko. Zasnovan je predvsem na širjenju besedišča in pridobivanju osnovnih konverzacijskih zmožnosti. Učenci se naučijo predstaviti sebe in spoznavati druge osebe, opisati svojo družino, šolo in prebivališče, predstaviti svoje najljubše živali in spoznavati ostale živali, znajo opisati svoje prostočasne dejavnosti…

Izhajamo iz realnih pogovornih situacij in se naučimo osnovnih sporazumevalnih vzorcev. Pouk poteka v manjših skupinah. Popestrimo ga z zanimivimi pogovori, ogledi filmov in uporabo interaktivnih računalniških nalog. Učenec pridobi najmanj tri ocene v  šolskem letu.

Ocenjen je ustno in pisno

 


NEMŠČINA 1, 2, 3                                                                                                  RAZRED: 7., 8., 9.

(70 ur letno v 7. in 8. razredu, 64 ur letno v 9. razredu – 2 uri tedensko)

Nemščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Priporočljivo je, da učenec, ki izbere nemščino v 7. razredu, nadaljuje z njo tudi v 8. in 9. razredu, ni pa obvezno.

ZAKAJ IZBRATI NEMŠČINO?

Znanje tujih jezikov je dobra naložba za vse življenje, saj nam odpira vrata v svet, prispeva k naši mobilnosti in samozavestni drži.

V Evropi je nemščina jezik z največ govorci, saj jo kot materni jezik uporablja okoli 120 milijonov prebivalcev Evropske unije. Govorijo jo v Nemčiji, v naši severni sosedi Avstriji, v delu Švice, v Lichtensteinu in Luksemburgu. Tudi kot tujega jezika se je v Evropi poleg angleščine uči največ ljudi. Nemščina je jezik najmočnejše gospodarske sile v Evropi – Nemčije. Nemška podjetja so po vsem svetu, zato pomeni znanje nemščine prednost pri zaposlitvi. Nemške, avstrijske in švicarske univerze ponujajo zanimive možnosti za študij in tudi štipendije za tuje študente.

METODE IN CILJI PREDMETA

Pri izbirnem predmetu nemščina učenci spoznajo osnovne pogovorne fraze, nastopajo, igrajo različne vloge, lahko izdelajo plakat in sodelujejo pri nemški bralni znački. Ob usvajanju besedišča in osnovnih jezikovnih pravil spoznavajo tudi geografske in kulturne značilnosti nemško govorečih držav ter način življenja v njih.

Učenci pridobijo najmanj dve oceni v vsakem ocenjevalnem obdobju. Ocenjeni so ustno in pisno. Pri pisnem ocenjevanju se ocenjuje bralno razumevanje, raba jezika (slovnica, besedišče, pravopis) in pisno izražanje. Pri ustnem ocenjevanju se upoštevajo splošne sporazumevalne zmožnosti, besedišče, slovnica in koherenca ter izgovorjava. Po dogovoru se lahko oceni tudi projektno delo.

 

 


FRANCOŠČINA 1                                                                                                           RAZRED: 7., 8., 9.

(70 ur letno v 7. in 8. razredu, 64 ur letno v 9. razredu – 2 uri tedensko)

Si vedel/-a da na svetu več kot 274 milijonov ljudi govori francosko kot prvi ali drugi jezik? Francoščino govorijo v Evropi, Ameriki, Aziji in Afriki. V 29 državah sveta je francoščina uradni jezik. Francoščina je uradni in administrativni jezik tudi v številnih skupnostih in organizacijah, kot so Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite in Združeni narodi…

Francoščina je triletni izbirni predmet namenjen učencem, ki jih veselijo tuji jeziki in spoznavanje tujih kultur.

KAKO PA POTEKA POUK FRANCOŠČINE?

Poudarek je na praktični rabi jezika. Pouk je zasnovan tako, da širite predvsem besedišče. Naučite se predstaviti sebe, svojo družino, najljubšo žival, šolo, mesto in državo, dejavnosti v prostem času… Kratki in zabavni dialogi, pogovori, igre vlog vas spodbujajo, da jezik usvajate za rabo v resničnih situacijah. Učimo se tudi o Franciji in frankofonski kulturi in kulinariki, zgodovini in glasbi.

V šolskem letu učenci pridobite najmanj tri ocene, ocenjeni
ste ustno in pisno.


KITAJŠČINA 1                                                                                                                 RAZRED: 7., 8., 9.

(70 ur letno v 7. in 8. razredu, 64 ur letno v 9. razredu – 2 uri tedensko)

Izbirni predmet kitajščina je namenjen učencem, ki jih zanimajo osnove kitajskega jezika in kitajske kulture. Pri predmetu kitajščine se bodo naučili zapisovanj enostavnih pismenk, tvorjenje in uporabo osnovnih sporazumevalnih vzorcev preko vsakdanjih tematik (samopredstavitev, družina, šola, hrana, oblačila, barve…). Poleg jezikovnih prvin bodo pri pouku spoznali geografske in zgodovinske značilnosti Kitajske (Kitajski zid, glineni vojščaki, kamniti gozd, prepovedano mesto), kulturne značilnosti in praznovanja (pomen rdeče barve, kitajski horoskop, kulinariko, običaje ob tradicionalnih praznikih kot je kitajsko novo leto…), kitajske mite in legende in še mnogo drugih zanimivosti, ki jih skriva daljna Kitajska.

Preko izbirnega predmeta kitajščina bodo učenci razvili radovednost in zanimanje za spoznavanje načina življenja in miselnosti kitajske družbe, s tem pa razvijali tudi medkulturno zavest, spoštovanje in strpnost.


PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE                                                                                        RAZRED: 8.
(35 ur letno- 1 ura tedensko)

 

OPREDELITEV PREDMETA:

Predmet učence seznani z nekaterimi temeljnimi zakonitostmi fizike, kemije in drugih naravoslovnih predmetov, tako da učenci sami izvajajo preproste poskuse ali opazujejo dogajanja v naravi in jih naravoslovno razložijo. S preprostimi poskusi ali opazovanji, kjer so teme pogosto povezane z vsakdanjim življenjem, želimo pri učencih vzbuditi zanimanje za naravoslovje in jih spodbuditi k razmišljanju o vsakdanji uporabi fizikalnih in kemijskih spoznanj ter o medsebojnih vplivih med okoljem in človekom.

 

PRI TEM PREDMETU BOMO:

 • tehtali,
 • merili temperature,
 • izdelali pripomočke in jih uporabili za izvedbo in opazovanje pojavov,
 • delo opravljali individualno ali razdeljeni v skupin,
 • v naravnem okolju, razredu in doma,
 • delali zapiske, si zapisovali potek dogajanja in rezultate,
 • strnili ugotovitve v kratko poročilo.

ŠPORT ZA SPROSTITEV                                                                                                  RAZRED: 7.

(35 ur letno- fleksibilna oblika pouka)

VSEBINE

 • V urah predmeta šport za sprostitev se bodo učenci seznanjali z različnimi oblikami športno rekreativnih dejavnosti.
 • Aktivnosti bomo izvajali na različnih športnih površinah, v telovadnici in v naravnem okolju, glede na letni čas bodo nekatere dejavnosti organizirane kot poldnevni izlet.
 • V sklopu tega predmeta se bodo učenci seznanili z naslednjimi športnimi panogami:

plavanje, kolesarjenje, pohod, tenis, namizni tenis, balinanje, bowling, drsanje, smučarski tek, adrenalinski park, ogled tekme – vrhunska tekmovanja.

CILJI

 • skrb za skladen telesni, psihični in socialni razvoj ter navajanje na redno športno rekreativno dejavnost kot učinkovito obliko sprostitve,
 • razumevanje pozitivnih učinkov redne športno rekreativne dejavnosti,
 • usvajanje in izpopolnjevanje različnih športnih vsebin, krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase,
 • spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju športnega obnašanja in sprejemanju drugačnosti,
 • pozitivno doživljanje športno rekreativne dejavnosti kot obliko sprostitve.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE

 • Upošteva se uresničevanje zastavljenih ciljev, stopnjo usvojenosti znanja, prizadevnost, individualni telesni in gibalni napredek učenca (začetno stanje, končno stanje).
 • Predmet se ocenjuje s številčno oceno ena do pet.

 

 


RASTLINE IN ČLOVEK                                                                                                                                                                 RAZRED: 7
(35 ur letno – 1 ura tedensko)

 

Pri pisnem ocenjevanju se ocenjuje bralno razumevanje, rabo jezika (slovnica, besedišče, pravopis) in pisno izražanje. Pri ustnem ocenjevanju se upoštevajo splošne sporazumevalne zmožnosti, besedišče, slovnica in koherenca ter izgovorjava. Po dogovoru se lahko oceni tudi projektno delo.

Učenci pri predmetu poglobijo in razširijo spoznanje o soodvisnost živali od rastlin. S tem spoznavajo tudi pomen rastlin v človekovem življenju in oblikujejo pozitiven odnos do njih.

Pri predmetu se učenci seznanijo s pomenom onesnaževanja zraka, vode in prsti, z metodami neposrednega opazovanja pridejo do poznavanja teoretičnih vsebin ter na osnovi pridobljenega znanja oblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedajo pomena po ustreznem ekološkem ravnanju.

Pri predmetu se oceni  samostojno nalogo, aktivno terensko delo (vodenje dnevnika) in herbarij.


                   OBDELAVA GRADIV- LES                                                                                                                                                                      RAZRED: 7

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Učenci razumejo okolje z vidika tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih obdajajo. Kritično vrednotijo tehnične in tehnološke rešitve ter usmerjajo svojo radovednost v iskanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta.

Pri predmetu se učenec nauči pravilno in varno uporabi delovne pripomočke pri oblikovanju gradiv, načrtuje predmete iz lesenih gradiv.

Pri predmetu se oceni izdelek, ki ga učenec izdela v šoli, druga ocena lahko izhaja iz tehnične dokumentacije (skica izdelka, tehnološki list…) izdelka.


IZBRANI ŠPORT- ODBOJKA                                                                                           RAZRED: 8.

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

V teh urah se bomo seznanili podrobneje s tehniko in taktiko odbojke.

V praktični del ure pa se bodo ves čas prepletale teoretične vsebine informacije o športu nasploh, o zdravem načinu življenja, prehrani, športni opremi…

V kolikor bo možnost  za ogled klubske tekme bomo odšli v Ljubljano. Na koncu se bomo pomerili s sosednjo šolo – prijateljska tekma.

Predmet se ocenjuje z oceno od 1 do 5.


KEMIJA V ŽIVLJENJU                                                                                                RAZRED: 9.

(32 ur letno – 1 ura tedensko)

Kemija nas spremlja na vsakem koraku.

IP Kemija v življenju je nadgradnja pridobljenega znanja pri kemiji.

Učenci se bodo naučili kako znanje iz kemije prenesti v vsakdanje življenje.

Pri predmetu se prepletajo naslednje teme:
1. Tekmovanje  snovi (kromatografija); ugotavljali bomo, katera barvila so v listih različnih rastlin in različnih prehranski izdelki.
2. Svet barv (naravna barvila); iz rastlin bomo izolirali naravna barvila in jih nato uporabili za barvanje raznih materialov.
3. Kemija tudi diši (eterična olja); spoznali bomo pridobivanje eteričnih olj.

Učenci spoznajo in pripravijo nekaj uporabnih snovi:

 • Izdelava naravnih pripomočkov za nego kože, kot so mila, eterična olja, dišeče kopalne soli, oljni parfumi in eterična olja za odišavljanje prostorov.
 • Barvanje majic z naravnimi barvili.
 • Dišeča pomaranča.
 • Izdelava okrasnega papirja za novoletne voščilnice in še mnogo več

Ocene bodo pridobljene na podlagi:

 • izdelkov ki bodo nastali pri predmetu (ptt, poročila eksperimentalnega dela),
 • praktičnega dela,
 • odnosa do dela,
 • zanimanja, ustvarjalnosti in raziskovanja.

 

Posebnosti – Zaradi varnosti morajo učenci obvezno imeti :

 • zaščitno oblačilo ( halja ),
 • zaščitna očala,
 • gumijaste rokavice ( za enkratno uporabo, ustrezne velikosti).

 


                           

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU                                                                                                                            RAZRED: 8

(35 ur letno- 1 ura tedensko)

Pri izbirnem predmetu bodo  učenci spoznali  značilne predstavnike živih bitij in tako bolje povezali abiotske in biotske dejavnike. Spoznali bodo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi  (vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima..) lahko usodno za preživetje organizmov. Pri pridobivanju izkušenj z gojenjem organizmov bodo učenci pridobili čut odgovornosti za vse organizme, ki jih bodo vzeli v oskrbo.

Metode dela: terensko delo, laboratorijsko delo, izdelava plakatov in  poročil, delo z računalnikom, delo z določevalnimi ključi.

Pridobivanje ocen:  V šolskem letu vsak učenec pridobi tri ocene. Ocene bodo pridobljene iz izdelkov, poročil in eksperimentalnega dela.


RETORIKA                                                                                                                               RAZRED: 9.

(32 ur letno- 1 ura tedensko)

Kaj je RETORIKA?
Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. Namen in cilj retorike je analiza in pravilno oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja.

Komu je namenjen izbirni predmet RETORIKA?
Predmet je namenjen  učencem 9. razreda, ki si želijo pridobiti spretnost  javnega nastopanja, naučiti se, kako izžarevati samozavest ter kako navdušiti sogovornike s svojim nastopom  in prepričljivo argumentirano debato.

KAJ se bomo učili?

 • kako javno nastopati
 • kako pripraviti dober govorni nastop
 • kako jasno predstaviti svoje mnenje in stališča
 • kako nekoga prepričati v to, kar želiš povedati
 • kako kritično razmišljati

KAKO se bomo učili?

 • ogled videoposnetkov dobrih govornikov
 • ogled debate
 • igre vlog 
 • priprava in analiza govornih nastopov
 • sodelovanje v debati

KAJ pa ocenjevanje?
Je enoletni predmet in traja 1 šolsko uro na teden. Ocenjevanje ne bo potekalo na klasičen način, ampak bodo temu namenjeni govorni nastopi in projektno delo (debata).

 

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS /Ne učimo se za šolo ampak za življenje


ASTRONOMIJA                                                                                                                          RAZRED:9.

(32 ur letno- 1 ura tedensko)

OPREDELITEV PREDMETA:
Primerjava velikosti je aktualna že pri najmlajših otrocih in kaj hitro se počutimo zelo majhne, ko začnemo s primerjavo objektov v našem osončju in kasneje še v vesolju. Učenci se bodo seznanili z razsežnostjo bližnjega vesolja in spoznali koncept paralakse. Ugotovili bodo, da se zvezde med seboj razlikujejo po velikosti, barvi in starosti. Razlikovali bodo med pojmi osončja, ozvezdja, galaksij, jat galaksij in še mnogo več.

 

ODGOVORILI BOMO NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

 • Kaj je galaksija?
 • Kaj je paralaksa?
 • Kako se zvezde sestavljene?
 • Ali so zvezde z največjim sijem res najbližje Zemlji?
 • Kaj je vesolje?
 • Kolikšna je razsežnost vesolja in kaj se z njim dogaja?
 • Kaj je črna luknja in kaj je medzvezdna snov?

 

V praktičnem delu se bodo učenci srečali z izdelavo ozvezdij. Izvedli bomo nočno in dnevno opazovanje neba, kjer bodo učenci skozi teleskop podrobneje opazovali nočno nebo in posamezne galaksije. V okviru nočnega opazovanja neba se bodo učenci podrobneje seznanili z orientacijo na nebu, kjer bodo spoznali značilne zvezde in ozvezdja na naši geografski širini.

 

 


ŠPORT ZA ZDRAVJE                                                                                                               RAZRED: 9.

(32 ur letno- 1 ura tedensko)

Program športa za zdravje dopolnjuje osnovni program predmeta športa. Pri predmetu se učenec seznani z vsebinami košarke, kolesarjenja, plezanja, plavanja, rolanja in drsanja.

Učenci se pri predmetu seznanijo s skladnim telesnim razvojem ter navajanjem na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa… Če je za predmet prijavljenih več kot 20 učencev in učenk, se lahko delijo v skupine po spolu, nasprotno poteka pouk skupaj.

Pri predmetu se oceni osebni dosežek glede na standarde znanj in ni le primerjava dosežkov z drugimi učenci. Vrednoti se predvsem napredek v učenčevem gibalnem znanju ob upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju. Ocena mora biti spodbujajoča, ocenjevanje naj bo za njega pozitivna izkušnja.

 

 

VERSTVA IN ETIKA 1, 2, 3                                                                                          RAZRED: 7., 8., 9.

(35 ur letno za 7. in 8. razred, 32 ur letno za 9. razred- 1 ura tedensko)

Predmet je trileten in se vsebinsko vsako leto nadgrajuje, učenci pa ga lahko obiskujejo eno, dve ali tri leta.

Vsebina predmeta:
Učni načrt je sestavljen iz obveznih tem, obveznih izbirnih tem in dodatnih tem. Poudarek je na (s)poznavanju krščanstva, ki je s svojimi sestavinami sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo.

Naraščajoča odprtost in povezanost sveta pa zahteva tudi boljše poznavanje drugih verstev in kultur.

V 7., 8. in 9. razredu bodo učenci tako spoznali tudi islam in budizem (obvezni temi), se seznanili z judovstvom, azijskimi religijami, posebnimi religijami plemenskih skupnosti in novimi religioznimi gibanji (izbirne teme) ter spoznavali pomen vzorov, vzornikov in vrednost ali različnost in enkratnost med ljudmi (obvezen izbor ene teme).

Predmet pripravlja učence, da zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter o osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja.

»Etika« ne predvideva vezanja le-te izključno na verstva, ampak je razumljena kot obravnavanje moralnih razsežnosti medčloveških odnosov in življenjskih vprašanj.

Kaj pa ocenjevanje?
Predmet  traja 1 šolsko uro na teden. Ocenjevanje ne bo potekalo na klasičen način, ampak bodo temu namenjeni govorni nastopi in projektno delo (debata o določeni temi).

 

 

 

 

Dostopnost