USTANOVITELJ ŠOLE

Ustanoviteljica OŠ Miroslava Vilharja Postojna je Občina Postojna (odlok o ustanovitvi in spremembe:Uradni list RS, št. 26/92, 33/97, 73/98, 61/99, 68/99, 52/08, 29/10 in 81/13).

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI UPRAVLJANJA

Šolo upravljata ravnatelj Gvido Cigale in Svet šole.

Svet šole v mandatu 2021-2025  

Predstavniki ustanoviteljice: Katja Čehovin, Uroš Benec, Valter Urh.

Predstavniki šole: Jana Čeč Turk, Stanka Franko, Mateja Bušen, Jana Šantelj, Mateja Penko.

Predstavniki staršev: Eva Horvat, Martina Žnidaršič, Uroš Petohleb. 

Predsednica je Martina Žnidaršič.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi. Strokovne organe vodijo vodje. Skladno z letnim načrtom šole se organi sestajajo na rednih in izrednih sejah. Področje in pristojnosti njihovega delovanja so opredeljeni v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Svet staršev

Sestavlja ga po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka. Vodi ga predsednik, ki ga starši izvolijo izmed sebe.

ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčnih skupnostih. Učenci oddelčne skupnosti na tajnih volitvah izvolijo dva predstavnika oddelka, ki predstavljata učence oddelka. Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo. Oddelčne skupnosti se povezujejo v Šolsko skupnost, katere izvršilni organ je Šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti.

Dostopnost